Miyako Maki

Jérémie Souteyrat

Bonten Tarô

Kazuichi Hanawa

Masahiko Matsumoto

Portrait de Takashi Fukutani

Takashi Fukutani

Dessin de Jimmy Rugg

Jim Rugg

Portrait d'Edogawa Ranpo

Edogawa Ranpo

Portrait de Romain Slocombe

Romain Slocombe

Portrait de Yasuje Watanabe

Yasuji Watanabe